Vedtekter for Lørenskog Historielag

Vedtektene i PDF utskriftvennlig format: LHvedtekter

 

VEDTEKTER  FOR  LØRENSKOG  HISTORIELAG

Sist revidert 19.03.2013.

§ 1.

Lørenskog Historielag har til formål å øke og utbre kunnskapene om Lørenskogs historie og fremme interesse for kulturliv, kulturminner og virke gjennom tidene.

                                                               § 2.

Lørenskog Historielag står tilsluttet Romerike historielag.

                                                               § 3.

Medlemskap i Lørenskog Historielag er gyldig fra den dag kontingenten er betalt.

                                                               § 4.

Årsmøte holdes innen utgangen av mars måned hvert år, og innkalles av styret. Alle årsmøter skal kunngjøres med minst 14 dagers varsel til medlemmene, ved melding i dagspressen og / eller ved direkte brev til medlemmene. Årsmøte velger selv sin møteleder.

 • Ordinært årsmøte skal :
 • Velge møteleder
 • Velge 2 årsmøtedeltagere som sammen med møteleder skal undertegne protokollen
 • Behandle styrets årsmelding
 • Behandle regnskap og revisors melding. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i disse saker
 • Fastsette kontingenten
 • Behandle arbeidsplan for kommende år
 • Behandle andre saker som styret legger frem. Et medlem har rett til å få en sak behandlet i årsmøte, når saken er innkommet til styret senest 8 dager før årsmøte
 • Velge leder og 4 styremedlemmer. Leder velges for ett år, og styremedlemmer for to år om gangen. Velge 3 varamedlemmer for ett år om gangen
 • Velge utsendinger til Romerike historielags årsmøte
 • Velge revisor for ett år
 • Velge valgkomitè på 3 medlemmer for to år, hvorav 1 og 2 medlemmer er på valg annet hvert år
 • Velge møtekomitè på 3 medlemmer for ett år

 

 1.  
 • Alle medlemmer av laget som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøte. Årsmøte treffer avgjørelser ved flertallsvedtak. Ved likt stemmetall har møtelederen dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved valg. Valg på styrets leder og styremedlemmene skal være skriftlig.

 

  1.  
  2. Hvis ingen av kandidatene ved valg får mer enn halvparten av stemmene, skal det holdes omvalg. Oppnår ingen av kandidatene mer enn halvparten av stemmene ved andre valgomgang, skal det holdes omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer i andre valgomgang. Blir stemmetallet likt i tredje valgomgang, avgjøres valget ved loddtrekning.
 • Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller ¼ av medlemmene i laget, eller Romerike historielag krever det.§ 5.

 

 1.  

Styrets gjøremål :

 • Velge nestleder, kasserer og sekretær innen styret
 • Lede lagets arbeid i samsvar med vedtekter og vedtak gjort i medhold av dem
 • Avholde styremøter når styret finner dette påkrevet. Hvis to eller flere styre- medlemmer krever det, skal styremøte avholdes snarest. Styret er beslutningsdyktig når et flertall er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme
 • Styret kan innkalle utvalgsledere eller lagsmedlemmer i saker som har spesiell interesse innenfor ulike fagområder. Utvalgsledere skal møte på styremøter når styret krever det
 • Styret tiltres ved behov med daglig leder ved Lørenskog bygdemuseum, i den hensikt å ivareta kontakten mellom historielaget og bygdemuseet
 • Etter vedtak i kommunestyret 18.04.12, sak 035/12 oppnevner styret i Lørenskog historielag sin kandidat fra lokalhistorisk miljø, til museumsfaglig råd. Valget følger kommunestyreperioden

 

§ 6.

Laget kan utnevne æresmedlemmer blant medlemmer som over lengre tid har utført et stort og uegennyttig arbeid. Begrunnet forslag til æresmedlemskap sendes styret innen 3 uker før ordinært årsmøte. Styret fremmer forslag om æresmedlemskap ovenfor årsmøte, som tar den endelige avgjørelsen

                                                                              § 7.

Lørenskog Historielag følger de vedtekter, bestemmelser og vedtak som fattes av årsmøte og av styret i Romerike historielag. Vedtektsendringer kan bare foretas av lagets årsmøte. Forslag til endringer skal sendes styret innen 3 uker før årsmøte

Til vedtak om vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer

Til endring av § 8, siste ledd, kreves ¾ flertall av de avgitte stemmer

                                                                              § 8.

Blir Lørenskog Historielag oppløst, overføres dets midler og arkiv til forvaltning av Romerike historielag i samråd med kommunens kulturstyre, inntil eventuelt nytt historielag opprettes. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall av det totale antall medlemmer

Laget skal bestå hvis 10 medlemmer er imot oppløsning